Privacyverklaring
Astronomie Vereniging Wega Tilburg.


Algemeen:
Als u (belangstellend) lid wordt van de Astronomie Vereniging Wega (verder AV Wega), geeft u het bestuur van AV Wega toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
U wordt geadviseerd om deze privacyverklaring goed door te lezen.
AV Wega voelt zich verantwoordelijk voor de privacy van onze leden.
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens AV Wega verzamelt en waarvoor deze worden verwerkt.
Het bestuur van AV Wega kan benaderd worden voor vragen over deze privacyverklaring via e-mail.
Zie hiervoor onze website www.wegaastro.nl onder ‘Informatie’.

Vastgelegde persoonsgegevens en doelen:
Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens welke vastgelegd worden bij aanvang van het lidmaatschap en voor welke doelen deze persoonsgegevens verwerkt worden.
De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris van AV Wega.

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Foto t.b.v. smoelenboek (facultatief)

AV Wega verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bijhouden van het ledenbestand.
Afhandelen van contributie betalingen.
Verzending van het verenigingsblad ‘de Lier’.
Verzending van informatie over activiteiten van de vereniging.
Verzending van informatie met betrekking tot weer- en sterrenkunde.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit relevant is vanuit het oogpunt van uw lidmaatschap van de vereniging of in verband met een verenigingsactiviteit.

Bewaartermijn:
De persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na einde lidmaatschap.
Direct na einde lidmaatschap worden geen e-mails meer naar u verzonden.

Website:
De website van AV Wega, www.wegaastro.nl,  verstrekt gegevens over:
de vereniging,
het bestuur (met toestemming van de bestuursleden),
de contributie,
het programma van activiteiten,
door eigen leden gemaakte sterrenkundige opnamen (met toestemming van deze leden),
verenigingsactiviteiten
en informatie over enkele privé sterrenwachten van leden (met toestemming van deze leden).
De website maakt geen gebruik van cookies e.d.

Beveiliging:
AV Wega neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u van mening bent dat AV Wega hierin wat uw persoonsgegevens betreft tekortschiet, neem dan contact op met het bestuur van AV Wega.
Zie hiervoor onze website www.wegaastro.nl onder ‘Informatie’.
Alleen bestuursleden hebben inzicht in de persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens:
AV Wega verstrekt persoonsgegevens van leden niet aan andere leden of aan derden, tenzij voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren.
Echter verwijderen van (een deel) van de door AV Wega vastgelegde persoonsgegevens tijdens het lidmaatschap is niet mogelijk omdat deze persoonsgegevens nodig zijn voor het functioneren van de vereniging.
Indien u uw persoonsgegevens direct na einde lidmaatschap wilt laten verwijderen, kunt u dit via een e-mail melden bij het secretariaat.
Zie hiervoor onze website www.wegaastro.nl onder ‘Informatie’.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 februari 2022
door de secretaris van de Astronomie Vereniging Wega Tilburg.